Inger Bjerrum Hansen

  Advokat (H)

  Inger Bjerrum Hansen er uddannet cand.jur. fra Århus universitet i 1979.

  Inger startede sin karriere hos advokatfirmaet Vogel & Gammelby i Varde.

  Inger har, inden hun etablerede selvstændig virksomhed, været ansat i flere virksomheder i Århus, herunder advokatfirmaet Olesen & Lyager, advokatfirmaet Opstrup & Skovgaard samt DELACOUR.

  Inger har specialiseret sig i fast ejendom og har arbejdet med ejendomshandler i mange år. Herudover har Inger arbejdet med familieretlige sager, arvesager, herunder boopgørelser, retssager samt inkasso.

    Karin Rask Møller

    Advokatsekretær

    Karin er uddannet advokatsekretær i 1993.

    Karin har inden hun blev ansat hos Advokatfirmaet Inger Bjerrum Hansen været ansat hos Advokatfirmaet Kirkholt, Rydahl & Winther Advokater og senest Advokatanpartsselskabet Thorkild Rydahl, hvor hun udover sekretærarbejde tillige varetog bogholderiet på kontoret. Hun har beskæftiget sig med mange typer sager gennem årene herunder ejendomshandler, selskabsret, familieretlige sager og strafferet.

    Karin har været ansat i Advokatfirmaet Inger Bjerrum Hansen siden 2009. Karins primære arbejdsområde er ejendomshandler, men behandler herudover også kontorets øvrige sagstyper herunder dødsboer, familieretlige sager, inkasso m.v.

     Oplysningspligt:

     Efter krav fra Advokatsamfundet oplyses følgende:

     • CVR nr. 2606 3450.
     • Advokatfirmaet Inger Bjerrum Hansen er organiseret som et enkeltmandsfirma.
     • Advokat Inger Bjerrum Hansen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
     • Advokat Inger Bjerrum Hansen har tegnet ansvarsforsikring og har stillet garanti efter de af Advokatsamfundet.
      fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset
      hvor advokatvirksomheden udøves.
     • Ansvarsforsikringen er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring.
     • Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag enten er et fast salær
      eller fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets
      omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for
      normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.
     • Advokat Inger Bjerrum Hansen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af
      reglerne om god arbejdsskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
     • De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, findes på Advokatsamfundets hjemmeside: